เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ในฐานะผู้แทนของ ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย

 

-Prof. Chien-Ning Huang (President, Chung Shan Medical University) สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
-Dr. Nia Ayu Ismaniati Noerhadi (Dean, Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย)
-Assoc. Prof. Tong Minh Son (Dean, School of Dentistry, Hanoi Medical University) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
-Dr. Arturo P. De Leon (Dean of Faculty of Dentistry, Our Lady of Fatima University) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
และ Jim Hsueh จากบริษัท HUANG LIANG Biomedical Technology Co., Ltd. ไต้หวัน

 

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “Department of Oral Health, Ministry of Health and Welfare, New Southbound Special Needs Oral Care Resource and Integration Project” ที่มีระหว่างกัน โดยพิธีลงนามดังกล่าว จัดขึ้นผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings และมีคณะผู้บริหารจากสถาบันและองค์กรคู่สัญญา ร่วมเป็นสักขีพยาน

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พื้นฐานในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D; Research and Development) ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพช่องปากของผู้ป่วยที่มีความต้องการพิเศษ ระหว่างบุคลากรทางทันตกรรมของสถาบันและองค์กรคู่สัญญาในไต้หวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment