เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณะกรรมการชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ แขกผู้เกียรติ และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ เข้าร่วมงานแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน ประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน ได้แก่ คุณสุจิตรา กลิ่นคล้าย, คุณระพีพรรณ สุธีโอฬาร, คุณกุลวดี นวลตระกาล และคุณสมัญญา ยิ้มถนอม ซึ่งชมรมศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ ร่วมกับโรงเรียนผู้ช่วยทันตแพทย์ จัดขึ้น

โดยภายในงานมีขบวนแห่บายศรี การแสดงจากศิษย์เก่าผู้ช่วยทันตแพทย์ หลักสูตร 1 ปี และหลักสูตร 2 ปี พร้อมรับชมวิดีทัศน์ พิธีแสดงมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุงาน จากนั้นผู้เกษียณอายุงานกล่าวแสดงความรู้สึก และถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมสมพร เรืองผกา ชั้น 5 อาคารศูนย์การเรียนรู้และนันทนาการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment