เมื่อวันพุธที่ 21 กันยายน 2565 หน่วยควบคุมการติดเชื้อ และ หน่วยสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์พลังงาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมเรื่อง การควบคุมการแพร่กระจายมูลฝอยติดเชื้อ แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานการคัดแยก เก็บรวบรวมและเคลื่อนย้ายมูลฝอยติดเชื้อ ของบริษัท มัดชา จำกัด จำนวน 20 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะติดเชื้อให้ถูกต้อง ตามมาตรฐานกฎกระทรวง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุม B6 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment