เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2565 ศาสตราจารย์คลินิก ดร.นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาต่อเนื่องตลอดหลักสูตรแก่นักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 19 ราย  โดยมีคุณจรินทร์ สุมานนท์ คุณละออ ตั้งคารวคุณ และเพื่อนๆ รวม 19 ท่าน ณ ห้องผู้บริหาร ชั้น 17 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment