เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2565 ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานประชุมวิชาการ The 4th MU Ortho Symposium : Odyssey of Orthodontic Materials แก่ทันตแพทย์ที่สนใจ

 

ช่วงเช้า เป็นการบรรยาย

หัวข้อ Pre-historic dentaI decoration โดย ผศ. ทพญ. ดร.กนกนาฏ จินตกานนท์
หัวข้อ 18 ปี กับเส้นทางการพัฒนางานวิจัย NiTi ในประเทศไทย โดย รศ. ดร.อนรรฆ ขันธะชวนะ และผศ. ดร. ทพญ.รชยา จินตวลากร
และหัวข้อ MiT (Made in Thailand) TAD : We Can Do It! โดย ผศ. ดร.สรนาถ ไรภู และทพ.ประจักษ์ จริยพงศ์ไพบูลย์

 

ช่วงบ่าย เป็นการบรรยาย

หัวข้อ 3D Printing for Orthodontics : A Fad or Fact? โดย Dr. Neoh Siew Peng
หัวข้อ Intraoral scanners in my heart โดย รศ. ดร. ทพ.สุพัฒชัย บุญประถัมภ์
หัวข้อ How to choose a 3D printer for your orthodontic practice โดยคุณธนวัฒน์ ตั้งเขื่อนขันธ์

 

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาการทางทันตกรรมจัดฟัน รวมถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อนำไปใช้ในการวางแผนและรักษาผู้ป่วยทางทันตกรรมจัดฟัน ณ ห้องประชุม 302 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment