นักศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้แก่ ทพ.กัญญาณัฐ บุญยัง นักศึกษาหลังปริญญา หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาวิทยาการวินิจฉัยโรคช่องปาก, ทพ.จิรกิตติ์ ประมวลพรสถิต นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรชีววิทยาช่องปาก, Dr. Mya Thiri และ Dr. Khin Mya Tun นักศึกษาปริญญาเอกหลักสูตรชีววิทยาช่องปาก ได้เข้าร่วมกิจกรรม Virtual Mobility Program ” Oral Cancer and Intercultural Practices” จัดโดย The NCKU Overseas Hub in Malaysia โดยมี อาจารย์ ทันตแพทย์ ดุลยพงษ์ รุ่งเรืองระยับกุล ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา เป็นผู้ประสานงาน

 

นอกจากนี้ ทพ.กัญญาณัฐ บุญยัง ยังได้รับรางวัล “Best Video Presentation” ในกิจกรรมนี้ด้วย โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment