เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล สำหรับปีการศึกษา 2565 โดยการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ด้วยภาษาอังกฤษ และเพื่อส่งเสริมความเป็นนานาชาติของนักศึกษาในหลักสูตร ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment