เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วม งานประชุมวิชาการมหิดลสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2565 (Mahidol Sustainable Development Conference 2022) ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ในงานนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล MU Green Ranking 2021 แก่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้วย

 

รางวัล MU Green Ranking 2021 เป็นกิจกรรมที่กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นตามแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ยุทธศาสตร์ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization เพื่อกระตุ้นให้ส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนามหาวิทยาลัยมหิดล สู่การเป็นมหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (ECO University) อย่างยั่งยืนต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment