คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ จำนวน 4 คน ซึ่งเข้าศึกษาดูงานการเรียนการสอนในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2565 โดยได้เข้าร่วมฟังบรรยาย แนะนำการศึกษาต่อในหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต, ชีวิตนักศึกษาทันตแพทย์ และเยี่ยมชม ณ ห้องปฏิบัติการมหกายวิภาคศาสตร์, ห้องปฏิบัติการซิมมิวเลชั่น, ห้องปฏิบัติการภาควิชาชีววิทยาช่องปาก, ห้องปฏิบัติการทันตกรรม (ทันตกายวิภาคศาสตร์) และโรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม พร้อมทั้งได้เยี่ยมชมร้าน M Dent ซึ่งเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางทันตกรรมของคณะฯ

 

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้เกียรติ มอบใบประกาศนียบัตรในการเข้าศึกษาดูงานดังกล่าว

 

โดยการเข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแนะแนวการศึกษา เพื่อเป็นการให้นักเรียนได้เรียนรู้การทำงานจริงในสาขาวิชาชีพที่สนใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment