เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2565  รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ทันตแพทย์ปริย แก้วประดับ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร และศูนย์ทันตกรรมพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ในโครงการ “ทันตสาธารณสุขสู่ประชาชนของโรงพยาบาลทันตกรรมมหาจักรีสิรินธร” เพื่อให้บริการทางทันตกรรมกับประชาชน ณ หมู่บ้านเด็ก มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย อำเภอ เมือง จังหวัด นครปฐม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment