เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงประภาศรี ริรัตนพงษ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมเด็ก พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์หญิงวรณัน ประพันธ์ศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารองค์กร หัวหน้าโครงการการผลิตสื่อทันตสุขศึกษาแก่ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการเห็น และอาจารย์ ทันตแพทย์คมสัน ลาภาอุตย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายโครงการพิเศษ ร่วมกับ ศูนย์ทันตกรรมพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดอบรม วิธีการใช้สื่อหนังสือประกอบภาพนูนสอนการแปรงฟัน เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น เรื่อง ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี ผ่านระบบออนไลน์ทาง Zoom สำหรับคุณครูโรงเรียนสอนคนตาบอด จำนวน 11 โรงเรียน ดังนี้

-โรงเรียนธรรมิกวิทยา
-โรงเรียนสอนคนตาบอดสันติจินตนา จังหวัดแพร่
-โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดร้อยเอ็ด
-โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนลพบุรี
-โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่
-โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดธรรมสากลหาดใหญ่
-โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น
-โรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ
-โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดและคนพิการลำปาง
-โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนชะอำ
-โรงเรียนการศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา

 

พร้อมทั้ง ได้ส่งมอบ หนังสือประกอบภาพนูนสอนการแปรงฟัน เพื่อผู้บกพร่องทางการเห็น เรื่อง ฟันของเราและการแปรงฟันที่ถูกวิธี ให้โรงเรียนสอนคนตาบอดทั่วประเทศ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment