เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ลำดับถัดไปเป็นการแนะนำการเตรียมความพร้อมในการศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนฤมล  พันธุ์ประดิษฐ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา และการแนะนำและพูดคุยกับคณาจารย์โครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล ผู้อำนวยการคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนมหิดลวิทยาจารย์ และทีมอาจารย์

จากนั้นเป็นการแนะนำงานกิจการนักศึกษา โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร  เหลืองชนะ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา การแนะนำระบบอาจารย์ที่ปรึกษา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา จากนั้นเป็นการแนะนำหน่วยบริการสุขภาพ โดย รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และการแนะนำเรื่องสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและการใช้พลังงาน โดยงานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา  จัดโดย หน่วยจัดการศึกษาทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment