เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ร่วมกับ ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยาย เรื่อง Esthetics and Durability of All-ceramic Restorations in our Daily Practice โดยได้รับเกียรติจาก Dr. Michael Dieter, DDS เป็นวิทยากรบรรยายแก่ทันตแพทย์ผู้สนใจ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment