เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 อาจารย์ ดร. ทันตแพทย์เดชศักดิ์ นาคะปักษิราช ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับคณะบุคลากรคลินิกทันตกรรม สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จำนวน 11 คน

 

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ในด้านระบบการจัดเตรียมแผนการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การจัดเตรียมอัตรากำลังและการหมุนเวียนการปฏิบัติงานของบุคลากร ศึกษาระบบเกณฑ์การประเมินวัดผลการศึกษา เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาและระบบเทคโนโลยีทางด้าน IT การลงข้อมูลผลการศึกษา ระบบงานเวชระเบียน การบริหารจัดการ การเรียนการสอนในคลินิกต่างๆ และระบบการบริหารจัดการหน่วย Central Supply ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2565 เพื่อนำมาพัฒนาและปรับใช้กับหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทันตแพทย์ (หลักสูตร 1 ปี) ของสำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซึ่งมีแผนจะดำเนนการเปิดรับนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์รุ่นแรก ในเดือนสิงหาคม ปีการศึกษา 2565 นี้ต่อไป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment