เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดงานเสวนาอาจารย์ที่ปรึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ ประธานคณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษา กล่าวรายงานบทบาทหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา และ “เสียงสะท้อนจากใจนักศึกษาทันตแพทย์” โดย อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงสุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ จากนั้นเป็นการเสวนาเสริมสร้างพลัง “ฟ้าหลังฝน เมื่อพ้นโควิด…ครูศิษย์ยังผูกพัน” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริรัก ศุภอมรกุล และ อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร เหลืองชนะ ดำเนินการเสวนา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตพทย์ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment