ภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดงานปัจฉิมนิเทศ ปี 2565

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 ภาควิชาทันตกรรมเด็ก จัดงานปัจฉิมนิเทศ ปี 2565 ให้แก่นักศึกษาหลังปริญญาที่จบการศึกษาในปี 2565 ได้แก่ หลักสูตรทันตแพทย์ประจำบ้าน และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาทันตกรรมสำหรับเด็ก ณ สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment