คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีมอบเสื้อกาวน์
สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565

 

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบเสื้อกาวน์ สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิกแก่นักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทันตแพทย์สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิก โดยภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ “ก้าวแรกสู่วิชาชีพทันตแพทย์” โดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ ทันตแพทย์พาสน์ศิริ นิสาลักษณ์ ที่ปรึกษาคณบดี จากนั้นเป็นพิธีมอบเสื้อกาวน์สำหรับปฏิบัติงานทางคลินิก และการกล่าวปฏิญาณตนของนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 4 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ประจำภาควิชา และอาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงานและถ่ายภาพร่วมกัน ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment