หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร
MU AUN-QA 1.0 ประจำปี 2565

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองคณบดี ประธานหลักสูตรฯ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ผู้บริหาร กรรมการประจำคณะ คณาจารย์ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับผู้ตรวจประเมิน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สตรีรัตน์ ธาดากานต์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และ อ.ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ในโอกาสการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร MU AUN-QA 1.0 ประจำปี 2565 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และในรูปแบบ Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment