การประชุมวิชาการ เนื่องในวันสถาปนา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 54 ปี
เรื่อง “Modern Tips and Tricks for Better Dental Practices”

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 54 ปี เรื่อง “Modern Tips and Tricks for Better Dental Practices” โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ทันตแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings จัดโดย งานบริหารการศึกษาหลังปริญญา
โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ มาให้ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ตรง ร่วมบรรยาย ได้แก่

 

-เรื่อง Hidden Canals; How to find them
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.จีรภัทร จันทรัตน์, อาจารย์ ทพ.เทพฤทธิ์ วิศวะวาทิน

 

-เรื่อง Most useful Tips and Tricks in Implant Dentistry
โดย อาจารย์ ทพ.ประณัย นาคะปักษิณ, อาจารย์ ทพ.ภูวิพัฒน์ พัฒนชัยภูวนนท์

 

-เรื่อง A to Z; Obstructive Sleep Apnea for Dentists
โดย รองศาตราจารย์ ทพ.ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร

 

-เรื่อง Complication in Minor Surgery: How GPs predict the future?
โดย อาจารย์ ทพญ.สุขกาญจน์ เต็มคำขวัญ

-เรื่อง Pain Point Discovery: How to solve your problem in oprative dentistry?
โดย อาจารย์ ทพญ.มุนินทร์ ชัยชโลธร, อาจารย์ ทพญ.นันธิพร โพธิ์งาม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment