โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice”
สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564

 

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Smoking Cessation Practice” สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 เพื่อให้นักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปพัฒนาและประยุกต์ใช้ในการแนะนำให้ผู้ป่วยเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และใช้ในการช่วยเหลือผู้ที่ต้องการเลิกบุหรี่อย่างถูกต้อง โดยมีวิทยากรจากสถาบันศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา มาให้ความรู้ ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment