คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ที่ดี

 

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2565 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนานักศึกษาทันตแพทย์ เพื่อก้าวสู่การเป็นทันตแพทย์ที่ดี โดยได้รับเกียรติจาก ครูน้ำฝน ภักดี ผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลิกภาพ และผู้ก่อตั้ง Pronality Academy by Kru Fon พร้อมทีม Expert เป็นวิทยากรให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความมั่นใจทางด้านการพัฒนาบุคลิกภาพ ทักษะทางสังคม ทักษะการสื่อสาร การแต่งกายให้เหมาะสมกับกาลเทศะ และการมีมารยาททางสังคมที่ดี และเพื่อก้าวสู่การทำงานอย่างเต็มตัว ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ชั้นปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 ณ ห้องประชุมเทพรัตนทันตกิจสโมสร ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 50 พรรษา (ส่วนหลัง)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment