โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติออนไลน์ ประจำปี 2565 โดย Faculty of Dentistry, Niigata University
และ School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido ประเทศญี่ปุ่น

 

เมื่อวันที่ 14-18 มีนาคม 2565 นักศึกษาชั้นปีที่ 6 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิยาลัยมหิดล จำนวน 2 กลุ่ม กลุ่มละ 13 คน ได้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาต่างชาติ ประจำปี 2565 ของ 2 มหาวิทยาลัยจากประเทศญี่ปุ่น ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings ซึ่งจัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, Niigata University สำหรับนักศึกษากลุ่มแรก และ School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido สำหรับนักศึกษากลุ่มที่สอง โดยกิจกรรมของแต่ละมหาวิทยาลัยประกอบไปด้วยการบรรยายทางวิชาการออนไลน์โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมหาวิทยาลัยทั้งสองและการอภิปรายเกี่ยวกับเคสผู้ป่วย เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ และเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาระหว่างกัน

Faculty of Dentistry, Niigata University

School of Dentistry, Health Sciences University of Hokkaido

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment