พิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564

 

เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2564  จำนวนทั้งสิ้น 8 ทุน โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์บัณฑิต จิรจริยาเวช รองคณบดี อาจารย์ ทันตแพทย์หญิงเพ็ญพร เหลืองชนะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิงนัจชลี ศรีมณีกาญจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา เข้าร่วมเป็นเกียรติ ณ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

 

โดยมีผู้มอบทุนการศึกษา ดังนี้

คุณนฤมล ติวัฒนาสุข มูลนิธิโมรียา – เอรียา จำนวนเงินทุน 100,000 บาท

คุณธัญดา ติวัฒนาสุข ตัวแทนจากคุณชยานิษฐ์ พฤฒพีระวิทย์ (บริษัท ดีพเลิฟ จำกัด)  จำนวนเงินทุน 50,000 บาท

คุณรวีวรรณ กาญจนวิสิษฐผล จำนวนเงินทุน 30,000 บาท

คุณมนพัทธ์ธน โรจน์ขจรวณิช จำนวนเงินทุน 10,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment