พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ประจำปีการศึกษา 2564

 

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ให้เกียรติเป็นประธานในการมอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย คุณภูวนันท์ กิตติสุบรรณ คุณภลดา แต่งวัฒนานุกูล และคุณเทป สุ่นสวัสดิ์ ผู้แทนจากกองทุน ดร.แพน สุ่นสวัสดิ์ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาและเงินรางวัลประจําปีการศึกษา 2564 ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาช่างทันตกรรม และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์

 

โดยมีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จากมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำนวน 2 ทุน กองทุน ศ.อิศระ-ทพญ.ขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ จำนวน 2 ทุน และจากกองทุน ดร.แพน สุ่นสวัสดิ์ จำนวน 3 ทุน
และทุนการศึกษารายปี จากมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำนวน 10 ทุน กองทุนวัชรินทร์ มรรคดวงแก้ว จำนวน 1 ทุน กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข จำนวน 1 ทุน และจากกองทุน ดร.แพน สุ่นสวัสดิ์ จำนวน 4 ทุน ณ ห้องประชุมกรรมการประจำคณะ ชั้น 17 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment