องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ประจำปี 2564

 

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 องค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ประจำปี 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ โดยมีบุคลากรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพของคณะฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม B4 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment