การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ประจำปี 2564

 

เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทันตแพทย์สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพการบันทึกทางการพยาบาล ประจำปี 2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยองค์กรพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กฤษณาพร ทิพย์กาญจนเรขา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการสอน) วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีกรุงเทพ บรรยายให้ความรู้ โดยการอบรมดังกล่าว จัดขึ้นในวันพุธที่ 1 และวันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 โดยมีบุคลากรตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ของคณะฯ เข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุม B4 ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment