องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ในรูปแบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

 

เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 องค์กรแพทย์และทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์สุพัฒชัย บุญประถัมภ์ ประธานกรรมการองค์กรแพทย์และทันตแพทย์ กล่าวรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา พร้อมแจ้งข่าวสาร และรับฟังความคิดเห็นจากสมาชิกฯ ในรูปแบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment