คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพ
สถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ

 

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ผู้อำนวยการหลักสูตร คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับ รศ.ทพญ.วาสนา พัฒนพีระเดช ประธานตรวจประเมินและคณะผู้ตรวจประเมิน ในโอกาสเข้าตรวจประเมินคุณภาพสถาบันฝึกอบรมเพื่อวุฒิบัตร สาขาทันตกรรมหัตถการ พร้อมร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ชั้น 14

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment