มูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล รับมอบแอลกอฮอล์ พีช แอนด์ โค แฮนด์
ซานิไทเซอร์ วิท อโลเวร่า แอนด์ วิตามินอี จากบริษัท พีช แอนด์ โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด

 

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ เป็นผู้แทนรับมอบแอลกอฮอล์ พีช แอนด์ โค แฮนด์ ซานิไทเซอร์ วิท อโลเวร่า แอนด์ วิตามินอี ขนาด 1 ลิตร จำนวน 210 แกลลอน มูลค่า 23,100 บาท และขนาด 5 ลิตร จำนวน 180 แกลลอน มูลค่า 90,000 บาท จากบริษัท พีช แอนด์ โค คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยมีผู้แทนบริษัทฯ เป็นผู้ส่งมอบ เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 แก่บุคลากรทางการแพทย์และผู้มารับบริการทางทันตกรรมของคณะฯ ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment