คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ
ทีมบริหารชุดใหม่ ของสำนักงบประมาณ

 

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนคณะฯ เข้าร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับทีมบริหารชุดใหม่ของสำนักงบประมาณ ในโอกาสที่ได้รับแต่งตั้งจากคณะรัฐมนตรีให้เข้าดำรงตำแหน่งใหม่ ดังนี้

– นายเฉลิมพล เพ็ญสูตร
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

– นางอลิสา ปิ่นประเสริฐ
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

– นายกรณินทร์ กาญจนโนมัย
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

– นายยุทธนา สาโยชนกร
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

– นายพยุงศักดิ์ ครเจริญ
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment