งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ “The Southern Taiwan Science Park’s Aligner Orthodontic and
Temporary Anchorage Device International Training Program”
จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ เรื่อง “The Southern Taiwan Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Program” และได้ร่วมกันบรรยายในหัวข้อ “In-office clear aligner of Mahidol University”

 

งานสัมมนาวิชาการนี้ จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผ่านระบบ ZOOM Clouds Meeting โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาแนวทางการใช้เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน (Temporary Anchorage Device และ Aligner) ในสาธารณรัฐจีน และในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน พร้อมทั้งแบ่งปันเทคนิคและความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจาก Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Hanoi Medical University สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และ Chung Shan Medical University ร่วมบรรยายในหัวข้อต่างๆที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีและเครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันต่างๆดังกล่าว ให้ความสนใจเข้าร่วม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment