ผู้บริหาร คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดี
กับคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่

 

เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมคณะผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์
สราวุธ เทพานนท์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล คนใหม่ พร้อมกันนี้ได้มอบช่อดอกไม้แด่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ ห้องประชุมสุรินทร์ โอสถานุเคราะห์ ชั้น 2 อาคาร 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment