คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินจากผู้บริจาค
สนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564
รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แทนรับมอบเงินสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

โดยมี รายนามผู้บริจาคสนับสนุนโครงการคัดกรองมะเร็งช่องปาก คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ดังนี้

– พ.ต.ดร.พล ณรงค์เดช มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

– ผศ. ดร. นพ. ทพ.บวร คลองน้อย มอบเงิน จำนวน 100,000 บาท

– ทพญ.วรนันท์ ทวีแสงพานิชย์ มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

– บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) มอบเงิน จำนวน 500,000 บาท

– บริษัท ทีโอเอ โดฟเคม อินดัสตรีส์ จำกัด มอบเงิน จำนวน 1,000,000 บาท

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment