ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การศึกษา ด้วย ปัญญา และ ความรัก”
ภายใต้โครงการหยั่งรากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข : เส้นทางสู่ภาวะทางปัญญา

 

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการโดยเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม แบบ experiential & residential learning ในหัวข้อ “การศึกษา ด้วย ปัญญา และ ความรัก” ภายใต้โครงการหยั่งรากจิตตปัญญาสู่สังคมแห่งความสุข : เส้นทางสู่ภาวะทางปัญญา โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. โสรีช์ โพธิ์แก้ว นายกสมาคมจิตวิทยาการปรึกษา และคณะ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมแก่คณาจารย์ของคณะฯ เพื่อเรียนรู้แนวทางการดูแลรักษาจิตใจตนเองและผู้คนรอบตัว สร้างสรรค์สัมพันธภาพที่เกื้อกูลระหว่างครูศิษย์ ณ ห้องประชุม 304 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment