งานสัมมนาวิชาการออนไลน์ “TAD Training Program”
จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พีรพงศ์ สันติวงศ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ทพญ.นิตา วิวัฒนทีปะ อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน ได้เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการออนไลน์ “The Southern Taiwan Science Park’s Aligner Orthodontic and Temporary Anchorage Device International Training Program – TAD Training Program” จัดขึ้นโดย Chung Shan Medical University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผ่านระบบ ZOOM Clouds Meeting

 

งานสัมมนาวิชาการนี้ มีวัตุประสงค์เพื่อการศึกษาแนวทางการใช้เครื่องมือทางทันตกรรมจัดฟัน (TAD (Temporary Anchorage Device และ Aligner) ในประเทศไทย และสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกัน พร้อมทั้งแบ่งปันเทคนิคและความรู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมี Dr. Kevin (Yi-Jyun Chen), Dean of Artist Dental Clinic และ Prof. Chia-Tze Kao, Chung Shan Medical University เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่เข้าร่วม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment