นักศึกษาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ
Students’ Chapter “Clinical Case Competition”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event

 

เมื่อวันที่ 18-19 สิงหาคม 2564 นักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการแข่งขันทางวิชาการ Students’ Chapter “Clinical Case Competition”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event ซึ่งจัดขึ้นโดย Faculty of Dentistry, Universitas Indonesia สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

 

รายชื่อนักศึกษาของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมการแข่งขัน มีจำนวนทั้งสิ้น 2 ทีม ดังนี้

 

Team A: นศ. ทพ.จิรัชญา นันทชูรัตน์, นศ. ทพ.ณัฐวรรณ ซื่อภักดี, นศ. ทพ.พิมพ์วลัญช์ บุญสัจจฤทธิกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 6 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 

Team B: นศ. ทพ.ภัทธนันต์ วรัชต์ญารมย์, นศ. ทพ.พิชชาพร ธนโชติวรพงศ์, นศ. ทพ.ภูริณัฐ ประทีปอมรกุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

 

โดยในโอกาสนี้ รองศาตราจารย์ ดร.ทพ.สมศักดิ์ ไมตรีรัตนะกุล หัวหน้าภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว ยังได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งใน Competition Judge ของการแข่งขัน

 

กิจกรรมดังกล่าว มีขึ้นเพื่อประเมินความเข้าใจของนักศึกษาในการวินิจฉัยและวางแผนการรักษาทางทันตกรรมในสาขาต่างๆ และช่วยในการฝึกฝนทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และการวินิจฉัยโรค โดยมีนักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางทันตแพทย์นานาชาติในแถบลุ่มแม่น้ำโขง หรือ International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) ให้ความสนใจเข้าร่วม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment