คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ
Students’ Chapter “Dentistry Connect”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event

 

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ผู้แทนอาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ Students’ Chapter “Dentistry Connect”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event ซึ่งจัดขึ้นโดย University of Indonesia Faculty of Dentistry สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings
โดยมีผู้แทนจากคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

 

ในฐานะอาจารย์ที่ปรึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ขจรเกียรติ เจนบดินทร์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพญ.นัจชลี ศรีมณีกาญจน์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา

 

ผู้แทนนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม

– นศ. ทพ.Meghna Burad นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
– นศ. ทพ.ถิรกร นานายน นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)
– นศ. ทพ.พีรทัศน์ พิทักษ์ธนากุล นักศึกษาชั้นปีที่ 5 หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

 

โดยรูปแบบของกิจกรรม จะเป็นการนำเสนอของนักศึกษาทันตแพทย์ เกี่ยวกับข้อมูลแนะนำ การศึกษา และข้อมูลทั่วไปของแต่ละสถาบัน พร้อมด้วยกิจกรรม Ice Breaking และมีการอภิปรายแบบเปิดที่ผู้เข้าร่วมทุกคนสามารถแบ่งปันความคิด และมุมมองต่างๆซึ่งกันและกัน

 

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าว มีขึ้นเพื่อให้ผู้แทนอาจารย์และนักศึกษาทันตแพทย์ จากสถาบันสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางทันตแพทย์นานาชาติในแถบลุ่มแม่น้ำโขง หรือ International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างกัน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนระหว่างสถาบันสมาชิก และในการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันในอนาคต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment