คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Students’ Chapter “SEMINAR”, The 15th IDCMR Congress Pre-Event

 

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมงานประชุมวิชาการ Students’ Chapter “SEMINAR”, the 15th IDCMR Congress Pre-Event ซึ่งจัดขึ้นโดย University of Indonesia Faculty of Dentistry สาธารณรัฐอินโดนิเซีย ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

 

ในโอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พิภพ สายแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย กายภาพและสิ่งแวดล้อม, อาจารย์ประจำภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์ ได้รับเกียรติร่วมบรรยายในหัวข้อ “Current Update in Dental Materials: Adhesive System” และ รองศาสตราจารย์ ดร.หทัยทิพย์ ศรีธนอุดมชัย อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาช่องปาก ร่วมบรรยายในหัวข้อ “Current Update in Oral Biology Research: Stem Cells and Regeneration” โดยมีคณาจารย์ และนักศึกษาของสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางทันตแพทย์นานาชาติในแถบลุ่มแม่น้ำโขง หรือ International Dental Collaboration of the Mekong River Region (IDCMR) ให้ความสนใจและเข้าร่วมฟังการบรรยาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment