คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบ ชุด Happy Box
จากร้าน Auntie Anne’s (อานตี้ แอนส์) สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อร่วมส่งกำลังใจ พร้อมส่งมอบความสุข
ให้กับทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของคณะฯ

 

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564
รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ. สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์ และนางสาวกฤตติกา สายโส รองผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนบริการโรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์
และบุคลากรคณะฯ รับมอบ ชุด Happy Box จากร้าน Auntie Anne’s (อานตี้ แอนส์) สาขาคณะทันตแพทยศาสตร์ เพื่อร่วมส่งกำลังใจ พร้อมส่งมอบความสุข ให้กับทีมแพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment