ศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดการอบรม เรื่อง “Comprehensive Dentistry in the Digital World Course C : Use of dental microscope in current restorative procedures”
แก่ทันตแพทย์และผู้สนใจ

 

เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ศิริรักษ์  นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม เรื่อง “Comprehensive Dentistry in the Digital World Course C : Use of dental microscope in current restorative procedures” โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.พรพจน์ เฟื่องธารทิพย์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง กล่าวรายงานการจัดการอบรม ซึ่งศูนย์การศึกษาต่อเนื่องและบริการวิชาการ ร่วมกับ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง จัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทันตแพทย์และผู้สนใจ ได้ศึกษาและฝึกอบรมการใช้นวัตกรรมใหม่ในการทำงานทางทันตกรรม การนำ Microscope มาใช้เพื่อช่วยเพิ่มศักยภาพในการทำงานทางทันตกรรม ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน ณ ศูนย์ปฎิบัติการซิมมิวเลชั่น ชั้น 1  อาคารปฏิบัติการและวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment