คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมวิชาการ “New Trends in Dentistry”
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 53 ปี  ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ศิริรักษ์  นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา   คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมวิชาการ “New Trends in Dentistry”  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบ 53 ปี  โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ ทันตแพทย์และผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิของคณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมบรรยาย จัดโดยงานบริหารการศึกษาหลังปริญญา ได้แก่

 

-เรื่อง Oral Cancer Screening: From Trend & Trial to Policy

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.บวร  คลองน้อย ภาควิชาศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

 

-เรื่อง New Trends in Direct Restorative Dentistry

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพ.พิภพ  สายแก้ว ภาควิชาทันตกรรมหัตถการและวิทยาเอ็นโดดอนต์

 

-เรื่อง Platelet-Rich Plasma: The Current Treatment Option for TMJ Osteoarthritis

โดย อ.ดร.ทพญ.ณัฐกานต์  ฮ้อศิริลักษณ์ ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว

 

-เรื่อง New Trend in Periodontal Regeneration

โดย อ.ดร.ทพญ.วิชุรัตน์  สกุลภาพทอง ภาควิชาเวชศาสตร์ช่องปากและปริทันตวิทยา

 

-เรื่อง Pushing the Limit: From Good to Great Implant Treatment

โดย อ.ทพ.ประณัย  นาคะปักษิณ ภาควิชาทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment