คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา
“STUDENT RESEARCH COMPETITION 2021” ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

 

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประกวดผลงานวิจัยนักศึกษา “STUDENT RESEARCH COMPETITION 2021” ได้แก่ หลักสูตร Doctor of Philosophy Program and Residency Training Program, Master of Sciences Program และ Undergraduate Program โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดการสร้างนวัตกรรมด้านการวิจัย ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา และผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meetings

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment