คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Chung Shan Medical University School of Dentistry สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
จัดโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care” Training Program
สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ ครั้งที่ 3

 

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ Chung Shan Medical University School of Dentistry สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ในการเปิดโครงการอบรมวิชาการ “New Southbound Special Needs Patients Oral Care” Training Program สำหรับทันตแพทย์และผู้ช่วยทันตแพทย์ ครั้งที่ 3 ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

 

ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ศิริรักษ์ นครชัย รองคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ได้ให้เกียรติ ในการกล่าวเปิดการอบรมสำหรับหลักสูตรทันตแพทย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทพญ.ศศิภา ธีรดิลก ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการศึกษาหลังปริญญา ได้กล่าวเปิดการอบรมสำหรับหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์ พร้อมทั้งยังมีการกล่าวแนะนำ และสรุปรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับการอบรมในปีนี้ ที่มีขึ้นระหว่างวันที่ 24 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2564 โดยการอบรมใน 2 ครั้งแรกนั้น มีขึ้นเมื่อปี 2562 และ 2563 ตามลำดับ

 

โครงการอบรมวิชาการดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Chung Shan Medical University School of Dentistry สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเพิ่มพูนความรู้ทางทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ ให้แก่ทันตแพทย์ และผู้ช่วยทันตแพทย์ ของคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการบรรยายในหัวข้อต่างๆ โดยบุคลากรและอาจารย์ของคณะฯ รวมไปถึงวิทยากรรับเชิญและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกคณะฯ ด้วยการสนับสนุนจาก Chung Shan Medical University School of Dentistry ที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือร่วมกันในด้านเครือข่ายการบริการทางการแพทย์และทันตกรรมสำหรับผู้ป่วยที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษในระดับนานาชาติ (International Special Needs Oral Care Medical Service Network)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment