คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และรับมอบนวัตกรรมทางการแพทย์

 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ณ พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา ควบคู่ไปกับการดำเนินการผ่านระบบ Cisco Webex Meetings

 

รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ กับ ศาสตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์  สุวรรณสวัสดิ์ อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.รัชชพิน ศรีสัจจะลักษณ์ รองคณบดีฝ่ายหลักสูตรก่อนปริญญานานาชาติและเครือข่ายความร่วมมือ และ รองศาสตราจารย์ ทพญ.อารยา พงษ์หาญยุทธ รักษาการคณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมลงนามเป็นพยานในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ พร้อมกันนี้ ทีมผู้บริหารคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และทีมผู้บริหารจากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ยังได้ให้เกียรติเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามดังกล่าว

 

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์หลักคือ การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ ทางการวิจัย และทางนวัตกรรมวิศวกรรมทางการแพทย์ ผ่านการนำองค์ความรู้ทางทันตแพทยศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ทางการแพทย์ มาบูรณาการเข้าด้วยกัน และเพื่อการสร้างระบบการจัดการด้านการรับมือภาวะแพร่กระจายเชื้อทางกายภาพที่เป็นภาวะคุกคามรุนแรงในปัจจุบันและอนาคต

 

นอกจากนี้ เมื่อเสร็จสิ้นพิธีลงนามแล้ว รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ  และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ทพ.สุรกิจ วิสุทธิวัฒนากร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์ ยังได้ร่วมรับมอบนวัตกรรมทางการแพทย์ ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องฟอกอากาศ 2 ระบบ จำนวน 18 เครื่อง และชุดอุปกรณ์พัดลมกรองอากาศ PAPRs พร้อมฮู้ดสำหรับป้องกันบุคลากรทางการแพทย์ จำนวน 10 ชุด จาก สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยมี ดร.จรูญเดช เจนจรัสสกุล ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการสถาบันฯและกรรมการสภาสถาบันฯ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี กุลยานนท์  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ส่งมอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment