คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รับมอบเงินบริจาค  เพื่อใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID-19

 

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย  เกียรติถาวรเจริญ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  รับมอบเงินบริจาค จำนวน 150,000 บาท จาก พลอากาศเอกสิทธิชัย-กัณตวรรณ แก้วบัวดี เพื่อให้คณะทันตแพทยศาสตร์ใช้ในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส COVID – 19 แก่ผู้มารับบริการทางทันตกรรม บุคลากรทางทันตกรรม นักศึกษาและบุคลากรของคณะฯ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment