สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์

ประจำปีงบประมาณ 2563 และกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะทันตแพทยศาสตร์

ในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Webex Meeting

 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 สภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมใหญ่สามัญของสภาอาจารย์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทพ.ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานสภาอาจารย์ กล่าวรายงานการประชุม และสรุปผลการดำเนินงานของคณะกรรมการสภาอาจารย์ที่ผ่านมา จากนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. นพ. ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดี และคณะผู้บริหาร ได้นำเสนอแผนการดำเนินงานปีงบประมาณ 2564  ในกิจกรรมคณบดีพบประชาคมคณะทันตแพทยศาสตร์ พร้อมเปิดโอกาสให้สมาชิกเสนอแนะและซักถามข้อสงสัย และช่วงท้ายรายการมีการจับฉลากมอบรางวัลแก่สมาชิก ในรูปแบบ Online ผ่านช่องทาง Webex Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment