บุคลากรจากคณะทันตแพทยศาสตร์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล (ทีม U.WE)
คว้ารางวัลเงินทุนตั้งต้น จํานวน  30,000 บาท จากการสร้างนวัตกรรมในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19

ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design thinking for COVID-19 prevention and control with clinical management ครั้งที่ 3

 

บุคลากรจากคณะทันตแพทยศาสตร์ และบุคลากรจากมหาวิทยาลัยมหิดล (ทีม U.WE) ได้รับรางวัลเงินทุนตั้งต้นการสร้างนวัตกรรมในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 จำนวน 30,000 บาท และได้รับคัดเลือกให้นำนวัตกรรมดังกล่าวไปสร้างต้นแบบ (prototype) ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design thinking for COVID-19 prevention and control with clinical management ครั้งที่ 3 ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดโดย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับ United States Agency International Development (USAID) และ Thailand One Health University Network (THOHUN)

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมทราบถึงข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของโรค COVID-19 พร้อมจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่ม การฝึกปฏิบัติการใช้แนวคิด design thinking ในการออกแบบนวัตกรรม และการสร้างนวัตกรรมในการป้องกันและควบคุมโรค COVID-19 และคัดเลือกนวัตกรรมเพื่อนำไปสร้างต้นแบบ (prototype) โดยมีบุคลากรจากหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 120 คน เข้าร่วมอบรม (จากการอบรม 3 ครั้ง)

 

สมาชิกทีม U.WE ได้เข้าร่วมอบรมเมื่อวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน (อาคาร 5) คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

1.นายธีรศักดิ์ สรรพศิริ หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษากองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

2 .นายรัฐนันท์ กันสา นักวิชาการศึกษา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

3.นางสาวรัตติพร กายเพชร หัวหน้างานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

4.นายพีรพงษ์ ตัวงาม นักวิทยาศาสตร์(ผู้เชี่ยวชาญ) งานประยุกต์ผลงานวิจัย สำนักงานการวิจัย คณะทันตแพทยศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment