คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  โรงเรียนสวนมิสกวัน กรุงเทพฯ

เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

เมื่อวันที่  26  มีนาคม 2564    คณะครูและนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 3  จากโรงเรียนสวนมิสกวัน กรุงเทพฯ เข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์สิรินธรทันตพิพิธ คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล  ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ทางด้านทันตแพทยศาสตร์แห่งแรกในเอเชีย ที่เน้นการสร้างประสบการณ์ในการชมพิพิธภัณฑ์ ผ่านระบบเทคโนโลยีสร้างการมีปฎิสัมพันธ์ระหว่างนิทรรศการและผู้ชม  ได้แสวงหาความรู้ พัฒนา เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรง และเป็นการสร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เข้าชม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment