พิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

 

เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ทพ.ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ ประธานมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทพญ.แพน สุ่นสวัสดิ์ มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาทันตแพทย์ นักศึกษาช่างทันตกรรม และนักศึกษาผู้ช่วยทันตแพทย์ โดยมีทุนการศึกษาตลอดหลักสูตร จากกองทุน ศ.อิศระ-ทพญ.ขนบพันธุ์ ยุกตะนันทน์ จำนวน 2 ทุน กองทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำนวน 1 ทุน และจากกองทุน อาจารย์ ดร.ทพญ.แพน สุ่นสวัสดิ์ จำนวน 2 ทุน และทุนการศึกษารายปี จากกองทุนมูลนิธิคณะทันตแพทยศาสตร์มหิดล จำนวน 10 ทุน กองทุนวัชรินทร์ มรรคดวงแก้ว จำนวน 1 ทุน กองทุนอาจารย์อมรา ม่วงมิ่งสุข จำนวน 1 ทุน และจากกองทุน อาจารย์ ดร.ทพญ.แพน สุ่นสวัสดิ์ จำนวน 4 ทุน ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 (ส่วนหลัง) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment