สภาอาจารย์ ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมเสวนา”สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร”

 

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ณัฐดนัย โชติประเสริฐ ประธานกรรมการสภาอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดการเสวนาในหัวข้อ “สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของบุคลากร” จากนั้น รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ยสวิมล คูผาสุข รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้เกียรติกล่าวเปิดการจัดเสวนา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว สภาอาจารย์ ร่วมกับงานทรัพยากรบุคคล คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้น โดยมี คุณปราณีต กลิ่นสังข์ นักทรัพยากรบุคคล(ผู้ชำนาญการพิเศษ) จากกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยมหิดล  และ นางสาวจินดานนท์ ศิริรัตน์ นักทรัพยากรบุคคล(ผู้ชำนาญการพิเศษ) คณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นวิทยากรให้ความรู้ พร้อมตอบข้อซักถาม  ณ ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา (ส่วนหลัง) และในรูปแบบ Online ผ่านระบบ Webex Meeting

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

clear formPost comment